تبلیغات
فــــــــریاد بی صـــــــــــدا - نفسم میگیرد

نفسم میگیرد
یاב سهراب بـפֿـیر


آטּ سپهرے ڪــه تا لحظﮧ פֿـاموشے گفت:

تو مرا یاב ڪــنے یا نڪنے


باפּرت گر بشـפּב یا نشـפּב


حرفے نیست...

اما

نفسم میگیرב

בر هـפּایے ڪه نفس هاے تـפּ نیست

[ یکشنبه 11 اسفند 1392 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ آتوسا جون ... ]